حضور مسافرين جهت پرواز های خارجی در فرودگاه 3 ساعت قبل از پروازسایر اعلانات